Oled otsimas uut aretuspulli?
aberdiin angus, akviteeni hele, šarolee, hereford, limusiin, simmental
Käimas oksjonidRegistreeru
 

Veebioksjoni tingimused

MÜÜGIPLATVORMI TINGIMUSED JA ELEKTROONILISE ENAMPAKKUMISE TINGIMUSED JA MÜÜGILEPINGU TINGIMUSED (kõik koos Tingimused)

Käesolevad Tingimused reguleerivad Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu (edaspidi Korraldaja) pakutava müügiplatvormi (edaspidi Platvorm) kasutamist ja elektroonilise enampakkumise korda Korraldaja ja Platvormil registreerinud isiku (edaspidi Osaleja) vahel ning ostu-müügi tingimusi enampakkumuse võitnud Osaleja (edaspidi Ostja) vahel.

Osaleja ja Ostja kohustuvad tutvuma Tingimustes tooduga hoolikalt. Tingimustega mitte nõustumisel on Platvormi kasutamine keelatud (v.a kirjaliku erikokkuleppe olemasolul).

Sellest, kuidas Korraldaja töötleb isikuandmeid, loe lähemalt Privaatsuspoliitikast.

1. KORRALDAJA INFO

1.1. Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu
Registrikood: 10064515
KMKR: EE100470022
Aadress: Koogimäe tee 4 Keava alevik, Kehtna vald Rapla maakond 79005
e-post: [email protected]

2. MÕISTED

2.1. Suure algustähega sõnad on defineeritud, kas Tingimustes jooksvalt või omavad nad all toodud tähendusi:
2.1.1. Komisjonitasu – 2% (kaks protsenti) Ostuhinnast;
2.1.2. Korraldaja – Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu;
2.1.3. Loom – kindlal Oksjonil müüdav loom;
2.1.4. Lõpphind – Ostuhind, millele lisandub Komisjonitasu, mis on 2% (kaks protsenti) Ostuhinnast ning käibemaks, mis on arvutatud Ostuhinna alusel (eurodes);
2.1.5. Oksjon – konkreetne Korraldaja poolt Platvormile üles pandud elektrooniline enampakkumine;
2.1.6. Osaleja – Platvormile registreerinud isik, kes osaleb Oksjonil;
2.1.7. Ostja- Oksjoni võitnud isik, st Oksjoni lõppemise seisuga parima (st rahaliselt suurima) pakkumise tegija;
2.1.8. Ostuhind – Oksjoni lõppemise seisuga suurim rahaline pakkumine, st parim pakkumine (eurodes);
2.1.9. Platvorm – Korraldaja veebilahendus, mille kaudu toimuvad Oksjonid https://pullioksjon.etky.ee;
2.1.10. Tingimused – käesolevad Platvormi tingimused, enampakkumise (st Oksjoni) tingimused ja müügilepingu tingimused.

3. OSALEJAKS REGISTREERIMINE
3.1. Enampakkumisel ehk Oksjonil osalemiseks tuleb Platvormil konto registreerida.
3.2. Ainult registreeritud isikud – Osalejad, saavad enampakkumisel pakkumusi esitada.
3.3. Registreerimisel esitab Osaleja järgnevad andmed:
3.3.1. Ettevõtte nimi;
3.3.2. Registrikood;
3.3.3. Ettevõtte esindaja nimi;
3.3.4. Füüsilise isiku nimi (FIE puhul);
3.3.5. Isikukood või registreerimise kood (FIE puhul);
3.3.6. Aadress;
3.3.7. Arve aadress – ettevõtte nimi, ettevõtte esindaja nimi/ füüsilise isiku nimi ja isikukood (või registreerimise kood) (kui FIE) aadress, e-post, telefoni number;
3.3.8. E-posti aadress;
3.3.9. Telefoni number.
3.4. Osaleja valib registreerimisel, kas soovib Korraldaja poolt Looma transporti (vt täpsemalt punkti 5.8).
3.5. Osaleja valib registreerimisel kasutajanime ja parooli kontole ligipääsuks. Osaleja vastutab parooli salajas hoidmise eest.
3.6. Registreerimise läbiviimisega kinnitab Osaleja järgnevat:
3.6.1. tal on õigus teha pakkumusi ja sõlmida leping Osaleja nimel;
3.6.2. ta on teovõimeline ja vähemalt 18 aastat vana;
3.6.3. ta osaleb Oksjonil ja sooritab ostu enda majandus- ja kutsetegevuses;
3.6.4. tema poolt esitatud andmed on õiged ja andmete esitamisega ei rikuta kolmandate osapoolte õigusi;
3.6.5. tal on piisavad vahendid enampakkumise võitmise korral tasuda Lõpphind (st Oksjoni Ostuhind, + 2% Komisjonitasu; + käibemaks);
3.6.6. ta on tutvunud ja nõustub Tingimustega ja on tutvunud Privaatsuspoliitikaga.

4. ELEKTROONILISE ENAMPAKKUMISE TINGIMUSED
4.1. Korraldaja paneb Platvormile üles Oksjonid ehk enampakkumised, milles on Osalejal võimalik teha pakkumusi.
4.1.1. Oksjonid on pikeneva lõpuga. Pikeneva lõpu perioodiks on 5 minutit. Oksjon lõppeb oksjoni korraldaja määratud lõppemise päeval ja kellaajal juhul, kui pikenevaks lõpuks määratud perioodi jooksul enne märgitud kellaaja saabumist ei ole laekunud ühtegi pakkumist. Oksjon pikeneb seni, kuni pikenevaks lõpuks määratud perioodi jooksul laekub uus pakkumine. Oksjon lõpeb siis, kui pikenevaks lõpuks määratud perioodi jooksul ei ole laekunud ühtegi pakkumist.
4.2. Oksjonil saab teha pakkumusi vastaval Oksjonil toodud Looma ostmiseks. Oksjonil on märgitud järgnev teave:
4.2.1. Oksjoni number;
4.2.2. Oksjoni alguse aeg;
4.2.3. Oksjoni lõppemise aeg;
4.2.4. Oksjoni kestvuse aeg;
4.2.5. Alghind (eurodes);
4.2.6. Looma nimi;
4.2.7. Looma tõug;
4.2.8. Looma registrinumber;
4.2.9. Looma pilt;
4.2.10. Loomakaart (põlvnemise tunnistus jm, kui kohane).
4.3. Osaleja näeb oma pakkumist ja teiste Osalejate pakkumusi Oksjoni lehel.
4.4. Osaleja saab esitada pakkumise vajutades nupule „Tee pakkumine“ ja sisestades oma pakkumise summa. Esimene pakkumus peab olema minimaalselt Oksjonil märgitud alghind, edasi võib pakkuda Oksjoni sammuga 100 eurot. Samm on automaatne, väiksema sammuga pakkumist teha ei saa.
4.5. Osaleja on oma pakkumisega seotud teise Osaleja poolt parema pakkumise tegemiseni.
4.6. Osaleja poolt registreerimisel antud e-postile läheb teave Osaleja pakkumise tegemise kohta ja teave, kui Osaleja pakkumisest on tehtud parem pakkumine.
4.7. Oksjoni võidab Osaleja, kelle pakkumine on kõrgeim – suurim summa (edaspidi Ostuhind), Oksjoni lõppemise ajal. Oksjonit ei pikendata.
4.8. Müügileping Oksjonil müüdava Looma osas loetakse automaatselt sõlmituks Oksjoni lõppemise ajal parima pakkumise teinud Osalejaga ehk Ostjaga ning seda Tingimuste punktis 5 toodud tingimustel.
4.9. Koheselt, Oksjoni lõppedes, kohustub Ostja oma „Minu konto“ alt minema rubriiki „Oksjonid“, valima “Võitnud pakkumised” ja vajutama nuppu „Vormista arve“ ning täitma seal nõutud väljad. Või vajutama „Vormista arve“ linki e-postile saadetud kirjas ning täitma nõutud väljad. Arve vormistamise järgselt saadab Korraldaja Ostja e-posti aadressile arve ja müügilepingu tingimused. Kui Ostja ei ole arvet lasknud vormistada, saadab Korraldaja arve 3 (kolme) tööpäeva jooksul Ostja e-postile.
4.10. Korraldaja võib Oksjoni tervikuna nurjunuks tunnistada järgnevatel juhtudel:
4.10.1. Oksjonile ei esitatud ühtegi pakkumist vähemalt alghinna ulatuses;
4.10.2. Oksjonile ei ole registreeritud Osalejaid või on Korraldajale teada, et registreerunud Osaleja ei ole maksevõimeline;
4.10.3. Osaleja on rikkunud Tingimusi.
4.11. Oksjoni nurjunuks tunnistamisel müügilepingut ei sõlmita.

5. MÜÜGILEPINGU TINGIMUSED
5.1. Vastavalt Ostja poolt Oksjonil tehtud pakkumisele müüb Korraldaja ja ostab Ostja Korraldajalt vastaval Oksjonil müügis olnud Looma.
5.2. Ostja kohustub tasuma Lõpphinna. Lõpphind koosneb:
5.2.1. Ostuhinnast ehk vastaval enampakkumisel – Oksjonil, kõrgeimaks osutunud Ostja pakkumisest;
5.2.2. Ostuhinnale lisanduvast Komisjonitasust 2%;
5.2.3. Ostuhinnale lisanduvast käibemaksust.
5.3. Ostja kohustub tasuma Lõpphinna 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul Oksjoni lõppemisest arvates Korraldaja arvelduskontole (info arvel). Lõpphind loetakse tasutuks selle Korraldaja arvelduskontole laekumise hetkest.
5.4. Lõpphinna maksmisega viivitamisel on Ostja kohustatud tasuma viivist 0,5% tasumata summalt päevas iga viivitatud päeva eest kuni arve lõpliku tasumiseni. Arve osalisel tasumisel loetakse esmalt tasutuks viivis ja seejärel Lõpphind.
5.5. Korraldaja ei ole kohustatud Looma Ostjale enne konkreetse Looma osas Lõpphinna tasumist üle andma.
5.6. Omandiõigus Loomale loetakse Ostjale üle läinuks Looma osas Lõpphinna täielikku tasumise hetkel, Looma üleandmise ajast sõltumata. Loom registreeritakse PRIA loomade registris Ostja nimele pärast omandiõiguse üleminekut.
5.7. Ostja ostab Looma tuginedes Looma kohta Korraldaja poolt Oksjonil antud infole ja on teadlik Looma tervislikust seisundist ja kvaliteedist. Pretensioone Looma tervisliku seisundi kohta või muus osas Looma lepingutingimustele mittevastavuse kohta on Ostjal õigus esitada Korraldajale hiljemalt 5 (viie) päeva jooksul arvates Looma maha laadimisest Ostja asukohas, ning hiljem Ostjal pretensioonide esitamise õigust ei ole. Nimetatud aja jooksul kohustub Ostja Looma üle vaatama ning viima läbi talle vajalikud ja piisavad ekspertiisid. Veterinaarsete pretensioonide aluseks peab olema veterinaararsti ekspertarvamus. Korraldaja ei vastuta Looma transpordil tekkinud vigastuste eest, välja arvatud, kui transporti korraldab Korraldaja.
5.8. Ostjal on võimalus tellida Looma transport Korraldajalt esitades vastava päringu registreerimisel. Transpordi tingimused ja tasu lepitakse kokku eraldi. Korraldaja ei kohustu Looma transportima enne selle eest tasumist. Looma transpordi tasu ei sisaldu Looma Lõpphinnas ning kuulub Ostja poolt eraldi tasumisele vastavalt Korraldaja poolt esitatud arvele (kui Ostja ise ei korralda transporti).
5.9. Looma juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Ostjale üle Looma üleandmisel Ostjale Korraldaja asukohas (st transportimiseks peale laadimise algusest) või Ostja asupaika jõudmise (st alates maha laadimisest), kui transpordi korraldas Korraldaja.
5.10. Ostja kohustub võtma Looma vastu 7 (seitse) päeva jooksul pärast vastava Oksjoni lõppemist ja viima Looma Korraldaja juurest ära (kas korraldades transpordi ise või tellides tarne Korraldajalt). Ostja kohustub Looma vastu võtma oma registreerimisel toodud aadressil või eraldi kokkulepitud tarneaadressil.
5.11. Korraldaja annab Loomaga kaasa vastava Looma loomapassi ja tõutunnistuse, kui Lõpphind on tasutud.
5.12. Looma Korraldaja juurest ära viimise kohustuse täitmisega viivitamisel (Tingimuste punkt 5.10) kohustub Ostja tasuma Korraldajale Looma hooldamise kulu summas 3 (kolm) eurot päevas alates 8ndast päevast pärast Oksjoni lõppemist.
5.13. Looma vastuvõtmisega viivitamisel kohustub Ostja tasuma leppetrahvi summas 2% Lõpphinnast päevas iga viivitatud päeva eest kuni Looma vastuvõtmiseni.
5.14. Ostja kohustub tagama Looma heaperemeheliku hoidmise, sealhulgas kõik vajalikud tingimused Looma säilimiseks heas tervislikus seisukorras.
5.15. Korraldaja vastutab ainult Ostjale tekitatud otsese kahju eest, mis seisneb Looma väärtuse languses. Korraldaja ei vastuta Ostjale muul viisil või Ostjale kuuluvale muule varale tekitatud kahju eest, välja arvatud, kui Korraldaja tekitas kahju tahtlikult. Korraldaja maksimaalne rahaline vastutus müügilepingu alusel on vastava Looma Ostuhind.
5.16. Müügileping loetakse sõlmituks eeltoodud tingimustel Oksjoni lõppemise hetkel Ostja ja Korraldaja vahel. Korraldaja saadab müügilepingu tingimused ka Ostja e-posti aadressile.
5.17. Müügilepingule kohaldub Eesti Vabariigi õigus ja vastavast lepingust tõusetuvad vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus.

6. PLATVORMIST
6.1. Korraldaja annab endast parima, et tagada kvaliteetne ja kasutajasõbralik Platvorm. Korraldaja ei anna Platvormi kohta muid lubadusi, kui Tingimustes kirjeldatud. Korraldaja pakub Platvormi teenust olemasoleval kujul, see tähendab „nagu on“/„as is“ põhimõttel. Näiteks ei anna Korraldaja lubadusi Platvormi sisu, Platvormi kaudu saadaolevate konkreetsete funktsioonide, Platvormi töökindluse, saadavaloleku ega muudele vajadustele vastamise kohta.
6.1.1. Korraldajal on õigus Osaleja ligipääs ära võtta või seda piirata, kui Korraldajal on põhjendatud kahtlus, et Osaleja kasutab Platvormi mittesihtotstarbeliselt või on rikkunud käesolevaid Tingimusi või on Korraldajale teada, et Osaleja/ Ostja pole maksevõimeline. Samuti võib Platvormile ligipääsu lõpetada või seda piirata Korraldajast tulenevatel põhjustel nt tehnilised või ärilised raskused.

7. LÕPPSÄTTED
7.1. Platvormi kasutamisele, enampakkumuse tingimustele ja müügilepingule ehk Tingimustele kohaldub Eesti Vabariigi õigus.
7.2. Tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.