ETKÜ enampakkumise platvormi privaatsuspoliitika

1. SISSEJUHATUS
1.1 Korraldaja lähtub isikuandmete töötlemisel seaduslikkuse, minimaalsuse, eesmärgipärasuse ja läbipaistvuse põhimõtetest. See tähendab, et Korraldaja töötleb isikuandmeid nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik, teeb seda ainult seadusest tuleneval õiguslikul alusel ja õiguspärastel eesmärkidel ning teavitab andmesubjekte nii isikuandmete töötlemise viisidest kui eesmärkidest.
1.2 Isikuandmete töötlemist puudutavaid küsimusi ja taotlusi saab Korraldajale esitada elektronposti aadressil [email protected]. Kaebuste korral on andmesubjektil võimalik pöörduda ka Andmekaitse Inspektsiooni.

2. MÕISTED
2.1 Korraldaja on Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu (registri nr 10064515, aadress Koogimäe tee 4 Keava alevik, Kehtna vald Rapla maakond 79005, e-post [email protected]).
2.2 Platvorm Korraldaja veebilahendus, mille kaudu toimuvad enampakkumised loomade müügiks, Platvormi internetiaadress on https://pullioksjon.etky.ee.
2.3 Privaatsuspoliitika on käesolev isikuandmete töötlemist reguleeriv privaatsuspoliitika.
2.4 Kasutaja on füüsiline isik, kes Kliendina (kui FIE) või Kliendi esindajana registreerub Platvormil enampakkumisele.
2.5 Klient on tellimuses määratletud füüsiline (FIE) või juriidiline isik, kes sooritab ostu oma majandus- ja kutse tegevuses.
2.6 Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse Platvormi külastuse käigus Kasutaja arvutisse või mobiilseadmesse.
2.7 Andmekaitseseadused on isikuandmete kaitse üldmäärus , isikuandmete kaitse seadus ja teised kohaldatavad isikuandmete kaitset puudutavad õigusaktid.
2.8 Mõisteid „isikuandmed“, „andmesubjekt“, „isikuandmete töötlemine“, „isikuandmete töötlemise piiramine“, „profiilianalüüs“, „vastutav töötleja“, „kolmas isik“, andmesubjekti „nõusolek“, ja „rahvusvaheline organisatsioon“ kasutatakse Poliitikas isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 4 sätestatud tähenduses.

3. TÖÖDELDAVATE ISIKUANDMETE KOOSSEIS
Platvormi võimaldamise ja loomade müügiga seoses töötleb Korraldaja vastutava töötlejana järgmiseid isikuandmeid:
(a) Kliendi esindajast Kasutaja eesnimi ja perekonnanimi, telefoninumber ja e-posti aadress ning Platvormile registreerimisel antavate kinnituste info;
(b) Kliendi (kui FIE) eesnimi ja perekonnanimi, telefoninumber, aadress ja e-posti aadress ning Platvormile registreerimisel antavate kinnituste info;
(c) e-poe tarkvara „WooCommerce“ toimimiseks vajalikud küpsised; ja
(d) muud kui vajalikud küpsised ja veebianalüütika teenuse „Google Analytics“ kasutamiseks vajalikud küpsised.

4. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIKUD ALUSED JA EESMÄRGID
4.1 Punktides 3(a) ja 3(b) nimetatud andmete töötlemise õiguslikud alused on lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmine ja lepingu täitmine ning Korraldaja seadusjärgse kohustuse täitmine ja eesmärk lepingu sõlmimise ettevalmistamine ning Korraldaja raamatupidamise seadusest ja selle alusel kehtestatud eeskirjadest tulenevate kohustuste täitmine.
4.2 Punktis 3(c) nimetatud andmete töötlemise õiguslik alus on lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmine ja eesmärk Platvormi funktsionaalsuse tagamine.
4.3 Punktis 3(d) nimetatud andmete töötlemise õiguslik alus on Kasutaja nõusolek.
4.4 Korraldaja võib saata registreerimisel avaldatud e-posti aadressile teavet uute sarnaste enampakkumiste kohta õigustatud huvi alusel või kasutada vastavaks toiminguks nõusolekut.

5. ISIKUANDMETE SÄILITAMISE TÄHTAJAD
5.1 Korraldaja säilitab punktides 3(a) ja 3(b) nimetatud andmeid sõlmitava lepingu tähtajal ning pärast seda nii kaua, kui see on vajalik lepingupoolte võimalike õigusnõuete tõendamiseks. Kui need andmed kajastatakse Korraldaja raamatupidamisdokumendis, säilitab Korraldaja neid ka raamatupidamise seaduses ja raamatupidamiseeskirjades sätestatud tähtaja jooksul.
5.2 Punktides 3(c) ja 3(d) nimetatud andmeid säilitatakse Kasutaja poolt Platvormi külastamiseks kasutatud arvutis või muus seadmes, kust Kasutaja saab need soovi korral ise mistahes ajahetkel kustutada või kustuvad need vastavad küpsise enda tähtajale.

6. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE MUUD TINGIMUSED
6.1 Korraldaja ei edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, kolmandasse riiki ega rahvusvahelistele organisatsioonidele, väljaarvatud, kui see on vajalik tulenevalt seadusest või Korraldaja seaduslikust huvist ning selleks on olemas seaduslik alus.
6.2 Korraldaja ei kasuta isikuandmeid automatiseeritud töötlusel põhinevate üksikotsuste tegemiseks ega profiilianalüüsiks.

7. KASUTAJA JA KORRALDAJA MUUD ÕIGUSED
7.1 Kasutajal on õigus esitada Korraldajale punktis 2.1 märgitud aadressil või elektronposti aadressil taotlusi, et nõuda andmekaitseseadustes ettenähtud juhtudel Korraldajalt juurdepääsu teda puudutavatele isikuandmetele ning nende parandamist või kustutamist või isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele või nõuda teavet isikuandmete ülekandmise õiguse kohta.
7.2 Korraldaja vastab punktis 7.1 nimetatud taotlustele esimesel mõistlikul võimalusel, kuid hiljemalt ühe kuu jooksul taotluse kättesaamisest. Elektrooniliselt esitatud taotlustele vastab Korraldaja võimaluse korral elektrooniliselt.
7.3 Kui Kasutaja leiab, et ta õigusi on rikutud, võib ta esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile, mille kontaktandmed on kättesaadavad aadressilt https://aki.ee/.
7.4 Korraldajal on õigus Privaatsuspoliitikat igal ajal muuta. Muudetud Privaatsuspoliitika jõustub selle avaldamisel Platvormil.

8. KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD
8.1 Võime koguda Platvormil Kasutaja kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Kasutaja brauseri poolt Kasutaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.
8.2 Kasutame kogutavaid andmeid, et võimaldada Platvormi kasutamist; kindlustada parim kvaliteet; informeerida Kasutajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaame asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Kasutajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.
8.3 Kasutame sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles Platvormi korduval kasutamisel ning reklaami- ja kolmandate osapoolte Küpsiseid kasutavad Korraldaja partnerite veebisaidid, mis on seotud Platvormiga. Nende Küpsiste tekkimist Korraldaja ei kontrolli, seega nende Küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest.
8.4 Küpsiste osas nõustuvad Kasutajad nende kasutamisega Platvormil või veebibrauseris. Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebisaidi funktsioonid Kasutajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Kasutaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete.

_________________________
¹ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus); kättesaadav aadressilt https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

² Isikuandmete kaitse seadus; kättesaadav aadressilt https://riigiteataja.ee/akt/IKS.